people.header - 243993.1
press.hd - 243959.1deutsch.aktiv - 244116.1english - 244319.1Michael Loizenbauergeboren Anfang '75


michael loizenbauer_jpg - 285788.1

freier Fotograf und Filmemacher


HTL Elektrotechnik
ao. Regie / Max Reinhardt-Seminar
Digitale Kunst / Univ. f. angewandte Kunst
Modern Dance Ausbildung
freier Fotograf und Filmemacher

arrsmall2 - 1132769.1back

HOME - 274823.1 | - 274829.1PROGRAM - 274825.1 | - 274829.1CONTACT - 274821.100_/ - 274831.100_/blue - 274838.1